Make your own free website on Tripod.com


Welkom bij de Prins Willem Alexander School !!!


De Schoolgids

Klik op onderstaande koppelingen om naar die sectie van de Schoolgids te gaan.

ONZE SCHOOL ONZE SCHOOL EN DE OUDERS
    CHRISTELIJK ONDERWIJS     OUDERCOMMISSIE
    V.P.C.O     OUDERCONTACTEN
ONZE SCHOOL EN HAAR REGELS     OUDERHULP
     MELK
     PARKEREN
     PESTEN OP SCHOOL
     PLEINWACHT
     HUISBEZOEK
     HUISWERK
     MEDEZEGGENSCHAPSRAAD


NAAR INHOUDSOPGAVE

ONZE SCHOOL

De Prins Willem Alexander school is gehuisvest in een oud, maar degelijk gebouw in het centrum van s`-Gravenzande. Het gebouw mag dan dateren uit 1923, het onderwijs in het gebouw aan de kwaliteitseisen van vandaag. Samen met het bestuur, de oudercommissie, de medezeggenschapsraad en alle ouders spant het team zich in om het basisonderwijs verder te ontwikkelen en zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de mogelijkheden van de kinderen. De school probeert in een rustig klimaat en in een, voor de kinderen duidelijke structuur, optimale ontplooiiingskansen te realiseren, om zodoende een basis te leggen voor de verdere ontwikkeling van het kind. De ontwikkelingen in en van het onderwijs zullen nooit stoppen. immers: de school staat midden in maatschappij en wereld. Die veranderen voortdurend en het onderwijs verandert mee. Dat wil niet zeggen, dat de school automatisch iedere verandering in de maatschappij kritiekloos moet volgen. Zij moet alleen die veranderingen ondergaan, die nuttig en nodig zijn voor de verdere ontplooiingsmogelijkheden van het kind en wel op een zodanige wijze, dat de school een prettige en veilige plaats aan alle kinderen kan blijven bieden.

Dit vinden we belangrijk.

            -optimale werkomstandigheden
            -prettige school- en klassensfeer
            -voorrang aan het belang van het kind
            -goede relaties tussen kinderen
            -goede relatie met ouders
            -goede relaties tussen kinderen en leerkrachten
            -aandacht voor jeder kind in het klassikale systeem
            -een goede zorgstructuur
            -zelfstandigheid en samenwerking
            -een centrale plaats voor lezen, schrijven, taal en rekenen
            -moderne, goede leermethoden en materialen.
            -rust, regelmaat en orde.


NAAR INHOUDSOPGAVE

CHRISTELIJK ONDERWIJS

Onze school is een christelijke school. Dat mag geen "lege" aanduiding zijn, maar betekent, dat de Bijbel centraal staat bij het leren en onderwijzen. De omgang met elkaar en de behandeling van leerstof worden bepaald door het besef, dat we niet "zomaar" op de wereld zijn. We geloven, dat God ons leidt en daarom proberen wij Zijn Woord, zoals dat in de bijbel tot ons komt, richting- en maatgevend te laten zijn in ons doen en laten. Het christelijk onderwijs wil de kinderen vertrouwd maken met de inhoud van de Bijbel en deze proberen te vertalen naar de tijd, waarin we leven. Hiermee tracht het onderwijs een bijdrage te leveren aan de geestelijke vorming en derhalve richting te geven aan het leven.

In de praktijk proberen we:
-elk kind een veilige en liefdevolle omgeving te verschaffen, waarin:
     *het gestimuleerd wordt zichzelf te ontplooien, en:
     *het er onbekommerd zijn of haar eigen plaats te midden van andere kinderen kan innemen.
- De mogelijkheden, die elk kind heeft, als basis te nemen voor ons handelen.
- het kind te leren, dat een mens er ook moet zijn voor de ander, dichthij en veraf.
- het kind te leren de maatschappij en medemens open tegemoet te treden, zonder de last van vooroordelen.
- elk kind te leren elkaar te respecteren en te accepteren.
- de aarde, als Gods schepping te bewerken en te bewaren voor latere generaties.

Kernbegrippen waarmee we ons proberen te orienteren in de wereld en op de medemens zijn: hoop en perspectlef, heel de inens, rentmeesterschap, naastenliefde, dat is ontferming, solidariteit met de zwakken, dichtby en ver weg, respect voor elkaar, ongeacht ras, godsdienst en cultuur. De school probeert op deze wijze inhoud te geven aan het begrip "Christelijk". Zij doet dat samen met de ouders, die dit alles onderschrijven of hiermee kunnen instemmen.


NAAR INHOUDSOPGAVE

V.P.C.O

Deze afkorting staat voor: Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs te 's-Gravenzande. Deze vereniging telt 4 christelijke scholen, samen ca. 850 leerlingen en ca. 50 personeelsleden, en heeft tot doel het Prot. Christelijk Onderwijs in de gemeente's-Gravenzande in stand te houden en te bevorderen. Tot de VPCO behoren, naast de PWA-school, Eikenhorst, De Wegwijzer en de Zandhorst.

Een vereniging bestaat uit leden. U, als ouder, kunt van deze vereniging lid worden en zo invloed uitoefenen op het Christelijk Onderwijs in 's-Gravenzande. Wie geen lid wil worden kan de V.P.C.O. wel financieel steunen. U wordt dan begunstiger van de V.P.C.O. Eenmaal per jaar wordt er een ledenvergadering belegd, waarin het bestuur van de V.P.C.O. rekening en verantwoording aflegt van en over het gevoerde beleid. Tevens worden dan nieuwe leden voor het bestuur gekozen.


NAAR INHOUDSOPGAVE

ONZE SCHOOL EN HAAR REGELS

MELK

Op school bestaat de mogelijkheid tot het drinken van schoolmelk. Tegen betaling wordt er dagelijks een koel, vers pakje melk verstrekt. Betaling vindt plaats per giro en de administratie is in handen van: de Melkunie Holland, afd. schoolmelkvoorziening, tel: 0348-429880. Inschrijfformulieren zijn op school verkrijgbaar en worden via school opgestuurd naar de Melkunie. Verdere correspondentie en andere contacten dient U rechtstreeks aan de Melkunie te richten.(Schoolmelkvoorziening, Antwoordnummer 2120, 3440 VB Woerden)


NAAR INHOUDSOPGAVE

PARKEREN

Ouders, die hun kind met de auto naar school brengen en ophalen, worden vriendelijk verzocht hun auto op het parkeerterrein voor de school, aan de kant van de Langestraat, zodanig neer te zetten, dat andere auto's zonder belemmering deze parkeerplaats kunnen verlaten. Kijkt U dus goed uit, of Uw auto geen andere auto's blokkeert. Dit leidt tot grote ergernis en woede van de mensen, die het overkomt. Wist U trouwens, dat er ook parkeermogelijkheden zijn in de SandAmbachtstraat? Houdt U a.u.b. een beetje rekening met elkaar?


NAAR INHOUDSOPGAVE

PESTEN OP SCHOOL

alhoewel het woord "pesten" niet direct tot beschaafd Nederlands gerekend mag worden, is het een term, die vaak gebruikt wordt. Pesten is trouwens ook niet beschaafd. Meer dan 130.000 kinderen gaan iedere dag min of meer angstig naar school, omdat zij slachtoffer zijn van "pesten". Met pesten bedoelen we hier niet het voor de lol eens iemand een beetje plagen, maar het langdurig getreiterd worden door klas-. en/of schoolgenootjes. Dit pesten kan plaatsvinden op weg naar school en naar huis, in de klas, op het schoolplein. Het kan varieren van opmerkingen over iemands uiterlijk of kleding tot het toebrengen van lichamelijk letsel (schoppen, slaan) en kan bestaan uit het bewust iemand uitsluiten bij een spelletje. Het slachtoffer is diep ongelukkig, waardoor schoolprestaties verminderen. De gevolgen van die pesterijen kunnen voor het slachtoffer nog tot op latere leeftijd invloed hebben. Daarom: plagen mag, pesten mag niet, pesten mag nooit. Indien op school een geval van pesterij zich voordoet, zal de leerkracht er alles aan doen dit pesten te stoppen. Dat gaat niet gemakkelijk. Daar is veel tijd en kennis voor nodig. Als U als ouder geconfronteerd wordt met pesten van Uw kind, neemt u dan direct contact op met de school, Ga niet zelf op de pestkop af. U bereikt dan vaak het tegenovergestelde. Samen met de teerkracht, het slachtoffer, de pestkop(pen), de rest van de groep en ouders van het slachtoffer en die van de pestkop, moet worden geprobeerd het pestgedrag te stoppen. Iedereen moet daar aan meewerken, want ... het pesten zal moeten ophouden, hoe dan ook!!


NAAR INHOUDSOPGAVE

PLEINWACHT

Een kwartier voor schooltijd loopt op het schoolplein een leerkracht, die toezicht houdt op het plein. De leerkracht zal erop toezien, dat kinderen geen gevaarlijke dingen uithalen en zal onderlinge ruzies proberen bij te leggen. Als Uw kind eerder dan een kwartier voor schooltijd op het schoolplein aanwezig is, is de school (nog) niet verantwoordelijk voor wat er gebeurt. Wilt U daarmee rekening houden? De kinderen van groep 1 en 2 spelen niet voor schooltijd op het schoolplein. Zij kunnen 5 minuten voor de aanvang van de schoottijd, door een van de ouders in het lokaal gebracht worden.


NAAR INHOUDSOPGAVE

HUISBEZOEK

Een goed contact tussen school en thuis is van groot belang voor de inspanningen, die er op school t.b.v. Uw kind(eren) worden gedaan. In het kader van het onderhouden van de oudercontacten worden er soms huisbezoeken afgelegd door de groepsleerkrachten. Indien de leerkracht van Uw kind van plan is een huisbezoek af te leggen, neemt hij of zij uiteraard eerst contact met U op. Indien U zelf de leerkracht op bezoek wenst te hebben kunt U dit altijd met de betreffende leerkracht afspreken.


NAAR INHOUDSOPGAVE

HUISWERK

Onder huiswerk verstaan we een taak of taken, die door de leerkracht aan het kind wordt/worden meegegeven om thuis te maken en/of te leren. In de lagere groepen betreft het vaak extra oefeningen van die zaken, die op school nog niet helemaal goed gaan. Van klassikaal verstrekt huiswerk is nog geen sprake, In groep 7 en 8, en in mindere mate in groep 6, is er sprake van een gestructureerd aanbod van huiswerk. Dat betekent dat er wekelijks een of meerdere huiswerkopdrachten thuis, door alle leerlingen van de groep moeten worden uitgevoerd. Het doel hiervan is, dat er op deze wijze extra oefenmogelijkheden worden gerealiseerd, waardoor er op school meer tijd vrij komt t.b.v. andere zaken. Bovendien wennen de kinderen langzaam aan het regelmatig huiswerk maken, zodat zij in het voortgezet onderwijs geen al te grote moeite hebben met het daar verstrekte dagelijkse huiswerk. Er worden zo veel mogelijk vaste onderdelen op vaste dagen meegegeven, zodat het voor het kind en toezichthoudende ouder/verzorger duidelijk is, wat er op een bepaalde dag aan de orde is. Huiswerktaken worden minstens een week van tevoren opgegeven. Het kan gebeuren, dat er op een dag 2 huiswerktaken uitgevoerd moeten worden. Deze taken zijn dan vaak niet al te groot.

Huiswerktaken kunnen bestaan uit:

Rekenen redactiesommen, opdrachten uit het cijfergedeelte van de methode, herhalingstaken.
Taal bordrijwoorden, ontleden (zinsontleding en woordsoorten),
oefeningen m.b.t. de werkwoorden.
Aardrijkskunde topografie Nederland (gr. 6), Europa (gr. 7), De Wereld (gr. 8),
en leerstof waarover in de klas een toets zal worden gegeven.
Engels oefeningen, die voor iedere toets zal worden opgegeven
Natuuronderwijs leerstof, waarover een toets zal worden gegeven
Geschiedenis leerstof, waarover een toets zal worden gegeven

NAAR INHOUDSOPGAVE

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

Bij de wet is vastgesteld, dat elke school een medezeggenschapsraad dient te hebben. Deze raad dient te bestaan uit vertegenwoordigers van ouders en personeel. De medezeggenschapsraad moet door het bestuur geraadpleegd worden bij het nemen van een aantal voor de school en/of leerkrachten belangrijke besluiten.

Daarbij hebben de personeelsvertegenwoordigers weer andere rechten dan de oudervertegenwoordigers. Dit en nog veel meer staat omschreven in het MR-reglement. Namens de medezeggenschapsraden van de 4 VPCO-scholen overlegt de Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad (GMR) regelmatig met het bestuur van de VPCO.


NAAR INHOUDSOPGAVE

ONZE SCHOOL EN DE OUDERS

OUDERCOMMISSIE

Aan onze school is een oudercommissie verbonden, die bestaat uit vertegenwoordigers van ouders, bestuur en personeel.

De oudercommissie vergadert 1 keer per maand en bespreekt dan alle voor de school belangrijke zaken en werkt, waar mogelijk, aan deze zaken mee. Een keer per jaar komt de oudercommissie een jaarvergadering, waarin verantwoording wordt afgelegd van het gevoerde beleid. De penningmeester geeft een financieel overzicht en nieuwe leden van de oudercommissie worden benoemd.


NAAR INHOUDSOPGAVE

OUDERCONTACTEN

Een school kan alleen een goede school zijn, als er een goed en regelmatig contact bestaat met de ouders van de leerlingen.

Daarom geven wij elke maand onze INFO uit, zodat ouders op de hoogte zijn van de dingen, die er op een bepaald moment op school aan de orde zijn.

Daarom vinden er regelmatig spreekavonden plaats. Dat zijn avonden, waarop de ouders met de leerkracht(en) over het wel en wee van hun kinderen) kunnen spreken.

Daarom vinden er voor de ouders van de kinderen uit groep 3 t/m 8 zgn. inloopavonden plaats. Ouders kunnen dan, samen met hun kind, zonder afspraak vooraf, in het lokaal het werk van hun kind(eren) inzien.
* Daarom organiseren we kijkavonden. Meestal n.a,v. een project, wordt een ieder, groot en klein, uitgenodigd om de resultaten van het project te komen bekijken.
* Daarom ook worden de ouders van de kinderen uitgenodigd voor de zogenaamde oudermorgens. De ouders kunnen op een voorafbepaalde morgen een deel van het ochtendprogramma bijwonen. Op die manier wordt vaak een betere visie gekregen op wat er in de groepen aan activiteiten wordt gedaan.

Daarom ook kunnen er ouderavonden plaatsvinden. We denken dan aan de jaarvergadering van oudercommissie en medezeggenschapsraad, de informatie-avonden voor de verschillende groepen of avonden, waarop informatie wordt verstrekt n.a.v. bijv. actuele politieke ontwikkelingen, die voor het onderwijs van belang kunnen zijn. (b.v. bezuinigingen door de overheid.) * Daarom vinden er huisbezoeken plaats.

* Daarom wordt er 3 keer per jaar een rapport uitgebracht voor de ouders van de kinderen uit groep 3 t/m 8, over de vorderingen van het kind. Ook dat is een vorm van contact tussen school en ouders.

* En buiten al deze zaken om kunnen de ouders attijd contact met de school opnemen, hetzij telefonisch, hetzij door even langs te komen. De deur staat voor de ouders altijd open,


NAAR INHOUDSOPGAVE

OUDERHULP

Regelmatig komt het voor, dat er op school zich situaties voordoen, waarbij extra hulp noodzakelijk is.

Die extra hulp moet meestal van ouders komen.

Hulp bij b.v. : sinterklaasviering, kerstviering, paasviering, schoolreis, sportdag, spelletjesmiddagen, speldag, kaften, niveau-lezen, schoonmaken van kleutermateriaal, bijhouden van het documentatiecentrum.

Al deze zaken kunnen alleen goed gedaan worden als ouders ons daarbij willen helpen. We hopen, dat we ook dit jaar weer en niet tevergeefs, een beroep op U mogen doen,

als we Uw hulp nodig hebben.

En U weet goed onderwijs is een zaak van school, kinderen en....... ouders!

Als u bereid bent ons het komende schooljaar te helpen bij het organiseren van diverse activiteiten, dan kunt U dat nu al kenbaar maken. We zullen U dan t.z.t. benaderen om van Uw aangeboden hulp gebruik te maken. Bij voorbaat onze dank.